Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

1.    Boiska są czynne w następujących terminach:

a.    planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 15.00

b.    boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek godz. 15.00 – 21.00
sobota godz. 11.00 – 17.00
niedziela godz. 13.00 – 17.00 (wg ustaleń – 1 orlik w każdą niedzielę )

c.     szczegółowe godziny korzystania z danego boiska w danym miesiącu określa Grafik korzystania z kompleksu boisk sportowych,
 stanowiące załącznik do tego Regulaminu- uzależniony on jest od ilości dni roboczych
( w miesiącach marzec kwiecień, maj, listopad – 138 godzin, czerwiec , wrzesień i październik - 160 godz. )

d.    w okresie wakacyjnym orliki będą czynne wg odrębnego harmonogramu

e.    SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA ZNAJDUJE SIĘ NA OBIEKCIE i uzależniony jest od ilości dni pracujących w danym miesiącu

2.    W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik
i listopad minimalne limity liczebności użytkowników korzystających z obiektu od godziny 15.00 do 21.00:

a.    dla boiska piłkarskiego – 10 osób,

b.    dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób.

3.    Dla racjonalnego wykorzystania boisk Orlik 2012 znajdujących się na terenie miasta Września, ustala się Grafik korzystania z boisk sportowych w niedziele w miesiącach wiosennych
i jesiennych.

4.    Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 1 „b” koordynuje pełniący dyżur trener animator.

5.    Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

6.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera animator.

7.    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
z zastrzeżeniem pkt 8 „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami
z tworzywa sztucznego).

8.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a.    używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców

b.    wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c.     niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d.    wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e.    palenia tytoniu i spożywania alkoholu

f.     zaśmiecania

g.    przeszkadzania w zajęciach lub grze

h.    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i.      przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych,

j.     wprowadzania zwierząt

k.    korzystania z boisk bez zgody trenera animatora.

9.    Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 1 „a”:

a.    szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu,

b.    użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu,
a w szczególności stosować się do uwag trenera animatora.

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener animator.

15.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 8 korzystania z boisk podejmuje trener animator, który w zależności od sytuacji może:

o      nakazać zmianę obuwia sportowego,

o      zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

o      nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Animator:  J. Hofman  603-966-030 i D. Bibel 783-569-711

Godziny otwarcia - czerwiec 2017:

15.00-21.00 pon.- pt.

10.00-17.00 sob.

13.00-17.00  ndz. ( 1 w miesiącu)

Miesiące wakacyjne wg odrębnego planu.