LOGOPEDA

  

    Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia  logopedyczne w klasach zerowych, pierwszych i drugich .Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa.
Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne.
Podjęcie odpowiednich działań logopedy ma na celu udzielenie pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy.
       

         O wadach wymowy mówimy wtedy, gdy odbiega ona od normy ogólne przyjętej w danym języku. Wady te obejmują szeroką gamę odchyleń poczynając od drobnych
nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem i powodują złe przystosowanie jednostki do życia społecznego.

 

Najczęstsze wady wymowy

 

1.     Seplenienie- to nieprawidłowa wymowa głosek: s,z,c,dz; sz,ż,cz,dż; ś,ź,ć,dź np.szafa- safa- śafa

 

2.     Mowa bezdźwięczna, gdy głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki: b=p, d=t, w=f, z=s, ż=sz, ź=ś, dź=ć np. dom-tom, woda- fota, koza- kosa

 

3.     Reranie, gdy głoska „r” zastępowana jest głoską l lub j np. rower- lowel, rak- jak

 

4.     Jąkanie- jest niepłynnością mowy, w której obserwujemy: powstawanie głosek, sylab, słów. Towarzyszy temu napięcie mięśniowe, zaburzone oddychanie, bloki, tiki, itp.

 

5.     Kappacyzm- to zastępowanie głoski „k” lub „g” przez głoskę „t” lub „d” np. kaczka- taczka

 

6.     Nosowanie- wrażenie kataru, zatkanego nosa, zaburzona realizacja głosek np. m-b, n-d, g-oł, ę-eł

 

Zadania logopedy

 

1.     Profilaktyka ( zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)

·        stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg 
      komunikacji językowej

·        stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego

·        czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej

·        prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.

·        ćwiczeń ortofonicznych

·        słuchowych

·        rytmicznych

·        usprawniających narządy mowy

·        artykulacji

·        dykcji

·        współpraca z nauczycielami- uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci

·        współpraca z rodzicami

 

2. Diagnostyka ( rozpoznawanie zaburzeń językowych)

-   przeprowadzenie badań przesiewowych

-   diagnoza logopedyczna

-   udostępnienie wyników badań osobom zainteresowanym

 

3. Terapia ( usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej   
    i
pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających problemy z  
    mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem):

-         objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci

-         systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych

-         korygowanie wad wymowy

-         rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy

-         usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych

-         udzielanie porad i wskazówek

-         prowadzenie teczek do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu

-         poinstruowanie nauczycieli i rodziców o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią.

 

Zajęcia logopedyczne mają za zadanie wywołanie i skorygowanie zaburzonego dźwięku, a następnie zautomatyzowanie go w mowie spontanicznej, wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.  Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez dziecko sprawności językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnym wieku szkolnym.

 

·       Nie leczone w porę zaburzenia mowy przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Dziecko źle czuje się w grupie, nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji otoczenia.

·      Zaburzona mowa jest przyczyną niepowodzeń szkolnych.

 

Zestaw  przykładowych ćwiczeń logopedycznych:

http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=526&Itemid=37

http://www.przedszkola.edu.pl/_publikacje06/Cwiczenia_logopedyczne.doc

http://www.smokszczepan.pl/

lub inne strony wyszukane w sieci...