Karta rowerowa w szkole

 W styczniu 1998 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 20.06.1997r.  ,,Prawo o ruchu drogowym”. W szerszym zakresie wskazuje na zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na zasady poruszania się po drogach pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, pasażerów; na przygotowywanie uczniów do otrzymywania w szkole kart rowerowych i motorowerowych, po raz pierwszy wskazuje się na nauczyciela wychowania komunikacyjnego oraz na dyrektora szkoły i ich zadania, a więc na sprawy, które musi podjąć szkoła, aby jak najlepiej przygotować młodych obywateli do uczestniczenia w ruchu drogowym, zaś w przyszłości zmniejszyć ich udział w wypadkach.

           Wybrane ustalenia dotyczące sposobu postępowania w szkole w celu umożliwienia uczniom uzyskania karty rowerowej i motorowerowej:

1.      Nie przewiduje się egzaminu dla uczniów w omawianym zakresie.

2.     Od 1 lipca 1998 r. sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywać się będzie w szkole podczas obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego.

3.      Zgodnie z założeniami wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań wytwórczych połączonych z technicznymi, ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć praktycznych (jazda rowerem) poza budynkiem szkolnym.

4.      Praktyczna nauka jazdy rowerem jest także prowadzona podczas lekcji z wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu.

5.      Sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerowa dokonywać mogą również policjanci posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

6.      W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej proponuje się pomocniczy arkusz zaliczeń.

7.      Od 1 lipca 1999 r. dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe, sposób wydania tych kart ustala szkoła.

8.      Zakłada się, że kartę rowerowa powinni otrzymać wszyscy sprawni fizycznie i psychicznie uczniowie w wieku 10 – 18 lat, czyli już od klasy IV.

                 Podstawowym celem edukacyjnym w ramach wychowania komunikacyjnego jest nabycie umiejętności świadomego korzystania z dróg jako pieszy oraz przygotowanie do roli kierującego pojazdem – rowerem przez bezpieczne poruszanie się po drogach, prawidłową eksploatację roweru. Działania dydaktyczno – wychowawcze nauczyciela skupiają się na kształtowaniu postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego.

              Wybrane treści dotyczące edukacji komunikacyjnej można również znaleźć w ścieżkach edukacyjnych: prozdrowotnej oraz ekologicznej, które w połączeniu z programem wychowawczym oraz szkolnym programem nauczania tworzą spójną całość.

                Na nauczycielu techniki spoczywa obowiązek sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów niezbędnych do kierowania rowerem po drogach publicznych. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest zaliczenie sprawdzianu w szkole, który odbywa się podczas obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego. W sytuacjach wątpliwych istnieje możliwość poprawki. Minimalny wymiar czasu, który przeznaczony jest na te zajęcia wynosi 10 godzin. Oprócz sprawdzania wiadomości teoretycznych kontrolowana jest technika jazdy rowerem. Zdarzają się uczniowie, u których ta technika jest niewystarczająca by  zdobyć kwalifikacje na kartę. Oczywiście o te kwalifikację mogą się ubiegać w klasie V czy VI.

Rady dla początkujących rowerzystów

Upewnij się, czy twój rower jest dobrze przygotowany do jazdy.  Zawsze zakładaj kask ochronny.  Bądź widoczny na swoim rowerze.  Jeżeli jest specjalnie oznaczona ścieżka dla rowerów, masz obowiązek z niej korzystać.  Wyjątkowo możesz jechać po chodniku, gdy nie ma takiej ścieżki ani pobocza.  Przestrzegaj zasady ruchu prawostronnego.  Zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy, chyba że musisz zasygnalizować zamiar skrętu lub zmianę pasa ruchu.  Nigdy nie czepiaj się innych pojazdów.  Zawsze wyraźnie sygnalizuj ręką, co zamierzasz zrobić.  Jeżeli jedzie na rowerach kilka osób (kolumna), to powinny one jechać jedna za drugą.  W kolumnie może jechać maksymalnie 15 rowerzystów.  Odległość między rowerami nie może przekraczać 5 metrów, między kolumnami nie może być mniejsza niż 200 metrów.  Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.

Zapamiętaj numery telefonów:

         997 – policja,                               998 – straż pożarna,                             999 – pogotowie ratunkowe.

Cały czas powinieneś doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze np. na trasie manewrowej.

 

Program szkolenia powinien objąć następujące zagadnienia:

 warunki dopuszczenia rowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym, rower i jego wyposażenie, obsługa roweru, technika jazdy na rowerze, zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym,  hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem, manewry wykonywane przez rowerzystów, rozstrzyganie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się rowerzysty w ruchu drogowym, kultura jazdy na drodze, powiadamianie o wypadku drogowym, podstawowe środki opatrunkowe, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach stłuczenia, skaleczenia, zwichnięcia, analiza przyczyn wypadków, wycieczki rowerowe indywidualne i grupowe.

               Przy realizacji tych zagadnień szkoła współpracuje także z rodzicami, bowiem bez ich zgody, dziecko nie może otrzymać karty rowerowej  W niektórych częściach sprawdzianu uczestniczą zaproszeni do szkoły policjanci. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej uczniowie uzupełniają arkusz zaliczeń. Swoją opinię o uczniu pisze także wychowawca klasy, natomiast umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdza higienistka szkolna. Na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń dyrektor szkoły wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzi sekretariat szkoły.

          Jazda rowerem to nie tylko przyjemność, ale również wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych. Do tego potrzebna jest wiedza, umiejętności, wyobraźnia, rozsądek i zachowanie szczególnej ostrożności. Nie tylko brawura, ale nawet najmniejszy błąd popełniony na drodze może być tragiczny w skutkach.

 

Twój ,,kodeks drogowy” to książka

Bronisława  Szafarczyka  

,,Z Agatką na drodze"

 

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując testy

http://eti.agh.edu.pl/brd/testy/testy.html
http://www.sp15.tarnow.pl/pliki/karta/karta_rower/start.htm
http://sp2aug.pl/glownat.htm
http://testnakarterowerowa.funtest.pl/
http://test.4free.pl/test/411661/31069