Godziny otwarcia: 

 Poniedziałek   8:00 – 14:00  Wtorek           8:00 – 14:00  Środa             8:00 – 15:30 Czwartek        8:00 – 14:00

  Piątek            8:00 – 14:00

       

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Sfinansowane ze środków EFS

4 zestawy komputerowe

1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka i skaner)

Edukacyjne oprogramowanie multimedialne:

-         multimedialna encyklopedia powszechna

-         multimedialny atlas świata

-         multimedialny słownik języka polskiego

-         multimedialny słownik wyrazów obcych

-         multimedialny słownik ortograficzny języka polskiego

 

Zasady korzystania z pracowni

 

Uczniowie mają możliwość:

 

-         korzystania z zainstalowanych programów multimedialnych

-         korzystania z zasobów Internetu

-         drukowania swoich prac

-         skanowania

-         zapisywania rezultatów swojej pracy na nośnikach pamięci (dyskietka, płyta CD-ROM)  

Zakazuje się:

 

-         zapisywania informacji na dysku

-         tworzenia i zmieniania katalogów i plików

-         instalowania programów (np.: GG i innych)

-         korzystania z pracowni w czasie przerwy

-         korzystania z gier internetowych

 

Regulamin pracowni multimedialnej

 1. Każda osoba korzystająca z pracowni multimedialnej jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości
  w pomieszczeniu i przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

 2. Korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna pracowni.

 3. Na terenie pracowni multimedialnej zakazuje się spożywania artykułów spożywczych i picia napojów.

 4. Uczniowie mogą korzystać z pracowni multimedialnej w czasie trwania zajęć dydaktycznych (w czasie lekcji).

 5. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej uczniowie mogą korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 6. Podczas przerw lekcyjnych pracownia multimedialna jest zamknięta.

 7. Do korzystania z pracowni multimedialnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy szkoły.

 8. Korzystać z Internetu można wyłącznie w celach edukacyjnych i poznawczych.

 9. Zakazuje się samodzielnego instalowania i deinstalowania programów oraz zmian ich konfiguracji bez konsultacji z opiekunem pracowni.

 10.  Zakazane jest łamanie praw autorskich.

 11. W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu pracowni multimedialnej Dyrekcja Szkoły może pozbawić prawa
  do korzystania z pracowni.

 12.  Każdy korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wpisania się na  KARTĘ ODWIEDZIN.

 13.  Po zakończeniu pracy korzystający z pracowni pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.

 14.  Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik.

 15.  Każdy korzystający z pracowni multimedialnej powinien się zapoznać dokładnie z postanowieniami regulaminu.

 

Regulamin biblioteki

1. biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczona z biblioteki materiały.
5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni ( w tym jedną lekturę obowiązkową ).
    W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
9. Wszystkie wypożyczone z biblioteki materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.