Załącznik Nr 1
do protokółu z posiedzenia
Rady Pedagogicznej

w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2016/2017

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r. /CZ/ 

2.

I semestr  - 18 tygodni

1 września /CZ/   - 27 stycznia 2017r. /PT/

3.

II semestr  - 15 tygodni

13 lutego /PN/ -  23 czerwca /PT/ 2017 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2015 r. /PT/

 - 31 grudnia /SO/ 2016 r.

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

30 stycznia /PN/

 - 12 lutego /N/ 2017 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 kwietnia /CZ/

 - 18 kwietnia /WT/ 2017 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca /PT/ 2017 r.

8.

Ferie letnie

24 czerwca /SO/  - 31 sierpnia /CZ/ 2017 r.

9.

Święto Patrona Szkoły (20 maja)

19 maja /PT/ 2017 r.

10.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada /WT/ 2016 r.

11 listopada /PT/ 2016 r.

6 stycznia /PT/ 2017 r.

1 maja /PN/ 2017 r.

3 maja /ŚR/ 2017 r.

15 czerwca /CZ/ 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Rady Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego)

1.

§5 ust.2 pkt 3*: inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej

31 października /PN/ 2016 r.

2.

2 maja /WT/ 2017 r.

3.

16 czerwca /PT/ 2017 r.

 

 

 

Podstawa prawna:

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz.562 z późn. zmianami).

*    dotyczy zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r.

       zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245)